ArtSlider

פנסיה ופיננסים

Basket-icon  

 

 כדי להבטיח את עתידך ישנם מספר ביטוחים שמטרתם להגן על העובד ופרנסתו. לשם כך ישנן קופות גמל, פנסיה וביטוח מנהלים. ביטוח מנהלים וסיכונים וכמובן כהרחבות לביטוח הבריאות והחיים אובדן כושר עבודה, פיצויים במקרה של תאונת עבודה ועוד.

ביטוח מנהלים - תוכנית ביטוח שבה משתתפים פרט לחברת הביטוח גם הלקוח והמעסיק שלו. המטרה: חיסכון כספי שמיועד לגיל הפרישה של העובד (למעשה, זו גרסה חדשנית של פנסיה). בתוכנית כלולים רכיבים של ביטוח חיים, למקרה של אובדן כושר עבודה או מוות. ביטוח שכזה מעוגן בדרך כלל בחוזה ההעסקה של העובד, ותנאיו יכולים להיות בגדר הטבה גם מעבר להפרשות הקבועות בחוק בסעיפי תגמולים ופיצויים. העובד והמעסיק אחראים להפרשות תשלומי הביטוח, ואלה מנוכים בדרך כלל מתלוש השכר. במקרה של החלפת מקום עבודה יש חשיבות לשמירה על הרצף הביטוחי והמשך ההפרשות. המומחים שלנו ב"קידום" יסייעו לך בהתאמה אישית של הביטוח המיטבי עבורך.
אנו מייצגים ומלווים עובדים ובוחנים את מצבכם, כמו כן למעסיקים ניתן לרכז את הפעילות העסקית של עובדיכם במרוכז.

לקבלת פרטים ומידע