ArtSlider

מילון מונחים

                                                         

 

מילון מונחי ביטוח

עולם הביטוח הוא עולם מורכב ומעניין, אולם סוכני ביטוח וחברות הביטוח עושות לעיתים קרובות שימוש במונחים שונים שגם אם הם נשמעים בעברית המשמעות שלהם היא משפטית ומאוד מסויימת בעולם הביטוח. כדי שלא תרגישו כאילו ההסכמים וחוזי הביטוח שלכם מנוסחים בשפה שאינכם אמורים להבינה, וכדי שיהיה ברור תמיד למה הכוונה, ריכזנו עבורכם מילון בסיסי של מונחים מעולם הביטוח. אין במילון המונחים הזה משום מסמך מחייב או טקסט לימוד לסטודנטים לביטוח. הוא מיועד לכל אדם הרוצה להבין על מה הוא חותם, או מה נאמר לו על ידי חברת הביטוח או הסוכן שלו.
למידע מורחב והסברים מפורטים על עולם הביטוח נשמח לעמוד לשרותכם עם צוות יועצי הביטוח של "קידום".

kidum3s

 

 א

אובדן כושר עבודה – כאשר המבוטח לא יכול להמשיך לבצע את העבודה בה הועסק לפני המקרה. או להמשיך לעסוק במקצועו בהתאם לכישוריו.

אובדן מלא – מושג המציין נזק לרכוש באופן כזה עד שלא ניתן להחזירו למצב שימושו הקודם. או שעלות השיפוץ /תיקון של הנזק עולה או שווה על ערך הרכוש עצמו. במקרה זה חברת הביטוח תשפה את המבוטח במלוא סכום הביטוח (למעט סכומים כי נקבע מראש לנקותם).

אי גילוי – כאשר במהלך ההתקשרות בין המבוטח לגורם המבטח הוסתר או לא נחשף במלואו כל המידע הרלבנטי או כזה שחברת הביטוח יכולה לטעון שהיה עשוי להיות רלבנטי.

אנונה – חוץ מהפרי האקזוטי, בביטוח, הכוונה לתשלום חודשי המשולם לבעל תוכנית חסכון.

ב
בונוס – במקרה של העדר תביעות (בעיקר בביטוח רכב) בשנה החולפת, ינתן "בונוס" משמע הנחה בגין העדר תביעות.

ביטוח – הסכם ביטוחי מול חברת הביטוח. זהו חוזה. שלא כמו השלמות של קופ"ח, המבוסס על תקנון ולכן יתכנו שינויים לפי סל הבריאות והמחוקק. הסכם ביטוחי פרטי בין המבוטח לגרום המבטח הוא חוזה לכל דבר ואי אפשר לשנתו באופן חד צדדי.

ביטוח בריאות פרטי – פוליסה הבאה לכסות עלויות טיפול שונות בעת מחלה (על פי הנקבע בפוליסה) בצורת ביטוח זו למבוטח יש שליטה בבחירת ההליך הרפואי, הרופא ועוד.

ביטוח הכנסה למשפחה – ביטוח המקנה פתרון לאובדן ההכנסה של משפחה עם מות מפרנס. בביטוח כזה, למסגרת זמן שנקבעה מראש, משפחת המבוטח זוכה לקצבה קבועה עם מותו של המבוטח.

ביטוח חובה – ביטוח שהמחוקק חייב בו. כל אחד מחויב בו למשל ביטוח חובה לרכב.

ביטוח מוות בתאונה – הרחבה המאפשרת פיצוי נוסף אם מות המבוטח התרחש עקב תאונה.

ביטוח מנהלים – ביטוח המשלב חיסכון לפרישה עם ביטוח למקרה של פטירה מוקדמת או אובדן כושר עבודה. ההפרשות משולמות מטעם המעביד והעובד, ההפקדות הללו מזכות את העובד והמעסיק לצרכי מס.

ביטוח מקיף – ביטוח המכסה את המבוטח על כיסויים מסויימים שנקבעו בפוליסה. זה לא כמו פוליסה כנגד כל הסיכויים (שהיא הרחבה. לא להתבלבל מהמילה מקיף. הביטוח מקיף לא את הכל אלא רק את מה שצוין בפוליסה).

ביטוח משכנתא – ביטוח חיים בגובה המשכנתא שיבטיח למלווה את החזר המשכנתא במקרה של מות הלווה.

ביטוח קולקטיבי – ביטוח שנעשה לקבוצת אנשים, כגון במקום העבודה. המטרה להוזיל את עלות הפוליסה כי יש רוכשים רבים אך היא לא מותאמת אישית, כללית מאוד. על כל אחד לבדוק את ההחרגות הרלבנטיות עבורו.

בעל הפוליסה – האדם שעושה את הקשר החוזי עם המבטח, הוא המחוייב לתשלום הפרמיות והוא בעל הזכות לשנות את הפוליסה.

ג
גורם פוליסה – עלות המתווספת לפרמיה השנתית בגין כיסוי הוצאות שונות במהלך התקופה.

גיל פרישה – הגיל בו זכאי אדם לצאת לפנסיה על פי החוק.

גמלה – קצבה, סכום חודשי המשולם מתוכנית הביטוח למבוטח לכל ימי חייו.

ד
דף הרשימה – חלק מהפוליסה המכיל את הפרטים הספציפיים למבוטח. כגון, שם, מספר תעודת זהות וכו'.

ה
החרגה רפואית – הוצאה מהפוליסה מקרים מסוימים עליהם לא תחול הפוליסה במקרה ביטוחי. בדרך כלל עקב קיומם בזמן ביצוע החוזה סמנים ליתכנות מימוש או רמת סיכון גבוה מידי ליתכנותם. כלומר, הגבלה של הפוליסה על מחלות או בעיות בריאות וההשלכות שעלולות לחול בעקבותיהם, מקרים אלה אינם נכללים בפוליסה ובגינם לא יתקבל שיפוי.

הצעת ביטוח – שאלון אותו מפנה חברת הביטוח למועמד לביטוח, עליו למלאו בכנות ולאשר בחתימתו. השאלון מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה. עצם מילוי הטופס עוד לא אומרת בהכרח שיתקבל ויבוטח.

השתתפות עצמית – סכום ראשוני בתביעה ביטוחית אותו משלם המבוטח עצמו.

התיישנות – פרק זמן הקבוע בחוק שאחריו לא ניתן לתבוע על מקרה ביטוחי.

ו
ויתור סודיות רפואית – אישור עליו חותם המבוטח ומאפשר לגורם המבטח לעיין במסמכיו הרפואיים ובהיסטוריה הרפואית שלו.

ז
זיקת ביטוח – האינטרס שיש למבוטח לביטוח הנכס (הקשר בין הגורם המבוטח למבוטח).

ח
חובת גילוי – חובת המבוטח למסור את כל הפרטים המלאים ואת כל האמת לחברת הביטוח בזמן עריכת חוזה הביטוח. כל מידע שימסר יכול להשפיע על החלטת חברת הביטוח האם לבטח או לקבוע את סכום הפרמייה. אי דיווח או דיווח חלקי, עלול לגרום לכך שבמקרה ביטוחי חברת הביטוח לא תזכה את המבוטח.

חידוש ביטוח – ביטוח הוא הסכם. ככזה הוא קבוע בזמן. עם סיום תקופת הביטוח יש לחדש את הביטוח חידוש כזה כפוף לאישור והסכמת המבוטח וחברת הביטוח.

חיתום – בדיקת כל הנתונים בעת קבלת המבוטח וההחלטה של חברת הביטוח האם לקבל את המבוטח ואם כן באיזו דרגת סיכון הוא נחשב עבור החברה ולפיכך באילו תנאים לקבלו.

חריג - מקרים אותם הפוליסה לא מכסה או סייגים שבמקרה ויכולו הפוליסיה לא תהיה תקפה. חשוב לקרוא היטב את המידע הנ"ל שכן הוא שקובע באילו מקרים לא ישולם לכם מחברת הביטוח.
במקרים בהם חברת הביטוח מסרבת לקבל מבוטח, יועץ הביטוח יכול להציע לקבלו או לתפור לו פוליסה עם הסייגים שיכנסו ל"חריגים" ובכך לכסות אותו במקרים אחרים.

י
ירידת ערך – מקרה בו רכוש ניזוק, תוקן ובעקבות זאת ערכו שווה פחות.

כ
כינון הפוליסה – בביטוח רכוש, אחרי שהתקיים מקרה ביטוחי, והביטוח הופעל, עכשיו הרכוש שווה פחות. או אם המבוטח השלים את החסר, יש להעריך מחדש את הרכוש אחרי המקרה ולסנכרן את הביטוח בהתאם למצב החדש.

כיסוי – מה כולל הביטוח, כולל הסייגים, החריגים, ההיקף, באיזה סכומים מדובר ומתי יש להפעילו.

כפל ביטוח – מצב בו אותו רכוש או מקרה מבוטח ביותר מחברה אחת (למשל דרך מקום העבודה ובאופן פרטי, דרך קופת חולים וביטוח רפואי פרטי ועוד).

מ
מאלוס – מבוטח שתבע את חברת הביטוח בשנה הקודמת, חייב בתוספת תשלום.

מוטב – מי שמקבל את התגמול בעת מימוש המקרה הביטוחי מחברת הביטוח. שמו מופיע כמוטב בפוליסה או בנספחיה ואותו ביקש בעל הפוליסה לשפות במקרה של תביעה. בעל הפוליסה יכול לשנות את המוטב בפוליסה שלו כרצונו.

מוטב בלתי חוזר – מוטב (ראה סעיף לעיל), אך בעל הפוליסה לא יכול לשנות את המוטב. זהו מוטב שנשאר קבוע לכל תקופת הביטוח בלי אפשרות לשנות.

מוסך הסדר – מוסך שעובד עם חברת הביטוח והתיקון במוסך לא כרוך בתשלום נוסף למעט השתתפות עצמית ולפי תנאי הפוליסה.

מקרה ביטוח – התממשות מקרה המזכה את בעל הפוליסה בתגמול מחברת הביטוח לפי הסכם הביטוח. (המקרה עבורו רכשנו את הביטוח אם יקרה בעתיד, וכאשר הוא אכן מתקיים זה נקרא מקרה ביטוח).

נ
נזק חלקי – נזק הנגרם לרכוש אך ניתן לתיקון או שיקום.

נזק תוצאתי – כאשר נגרם נזק נלווה לנזק הישיר. למשל במקרה של תאונה לרכב מסחרי מתקיים נזק עקיף של אובדן ימי עבודה או עיכוב בחלוקת הסחורה עקב כך.

ס
סוקר ביטוח – מומחה מטעם חברת הביטוח שנשלח להעריך את הסיכונים ולהציע הצעות לשיפור המיגון.

סילוק – בביטוח חיים, כאשר המבוטח מפסיק משום מה את הפרמיות יחושב לו שיפוי מוקטן לפי הסכומים שהוא כבר שילם בפרמיות. על פי הפוליסה שלו.

סכום ביטוח – בביטוח אלמנטרי, רכוש: הסכום אותו מעריך המבוטח כסכום המקסימלי של רכושו. על פיו יחושב השיפוי במקרה נזק. בביטוח בריאות: הסכום המירבי בפוליסה למימוש במקרה ביטוח אחד.

סל בריאות – פירוט שירותי הבריאות והתרופות להם זכאים אזרחי ישראל על פי החוק.

ע
ערך כינון – קביעת סכומי הביטוח כך שבמקרה של שיפוי יחושב הסכום על פי העלות של הרכוש החדש ובלי להביא בחשבון את הבלאי וזמן השימוש ברכוש. על פי תנאי הפוליסה ובהנחה שהמבוטח רוכש תוך זמן קצוב את המוצר החדש.

ערך מוסכם – סכום הפיצוי שסוכם מראש במקרה של אובדן או נזק, על פי ההסכם שנקבע מראש בין חברת הביטוח למבוטח.

פ
פוליסה – הסכם חוזי בין המבטח למבוטח לפיו המבטח יפצה בתגמול שנקבע במקרה של נזק, אובדן, אסון כפי שנקבע בהסכם שבין הצדדים לטובת המוטב בהסכם זה. לפי ההגבלות, התנאים וההסכמים באותו מסמך.

פיצוי – סכום שישולם למבוטח במקרה ביטוחי כפי שנקבע בהסכם בין הצדדים מראש ובהתאם לחריגות שנקבעו.

פרמיה – דמי הביטוח ותשלומים נוספים שנקבעו מראש ואותם משלם בעל הפוליסה למבטח על פי ההסכם שנקבע בינהם.

פרמיה משתנה – ראה ערך פרמיה, אלא שסכומי הפרמיה משתנים במהלך תקופת הביטוח.

פרמיה קבועה – פרמיה שנקבעת עם ביצוע הפוליסה ואינה משתנה (למעט הצמדה למדד).

צ
צד שלישי – נפגע המעורב במקרה הביטוחי ואינו בעל הפוליסה או המבוטח.

ר
ריידר – נספח הנוסף לפוליסה בביטוח בריאות או סיעוד, הנרכש בנפרד ומרחיב את הביטוח הבסיסי של הפוליסה לפי התנאים והדרישות של המבוטח.

ריסק זמני – תקופה לפרק זמן מוגבל, המאפשרת למבוטח שהופסקה עבודתו, עד שימצא מקום עבודה חדש שימשיך להפריש עבורו לפנסיה, לשלם רק עלות כיסויים ביטוחים ולהבטיח כיסוי ביטוחי מלא ולהגן על התוכנית הפנסיונית.

ש
שב"ן – שירותי בריאות נוספים. כינוי לשירותי הביטוח המשלים של קופות החולים.

שחרור מתשלום פרמיות – תוספת ביטוח נוסף, הפוטרת את המבוטח מתשלום פרמיות לביטוח החיים במקרה של אובדן כושר עבודה.

שיבוב / סוברוגרציה – אחרי שחברת הביטוח שילמה למבוטחיה את הפיצוי בעקבות מקרה ביטוחי, רשאית חברת הביטוח לתבוע את הסכום ששילמה מגורם אחר אם היה זה אחראי לנזק.

ת
תאונת עבודה – תאונה שקרתה לעובד בזמן העבודה או בדרכו לעבודה או בחזרה ממנה או במהלך הפסקה בעת עבודתו. הביטוח הלאומי מספק את הביטוח הבסיסי הזה לכל עובד שכיר או עצמאי.

תביעה – דרישה לשיפוי במקרה ביטוחי לכאורה על פי תנאי הפוליסה.

תגמולי ביטוח – הסכום אותו תשלם חברת הביטוח על פי ההסכם בפוליסה בינה לבין המבוטח. הסכום יכול להיות מלא או חלקי בכפוף לתנאי הפוליסה ועד הסכום המקסימלי הקבוע בפוליסה.

תוספת חיתומית – חריגה, שבגינה חברת הביטוח גובה יותר עקב מצבו האינדיבידואלי של המבוטח ורמת הסיכון שלו, למשל מקצוע מסוכן, תחביב מסוכן, היסטוריה רפואית משפחתית ועוד.

תקופת הביטוח – התקופה בה חלה הפוליסה על כל כיסוייה על פי מה שנקבע בדף הביטוח.

תקופת המתנה – פרק הזמן (שקבוע בפוליסה) ממועד הגשת התביעה עקב התרחשות מקרה ביטוחי ועד קבלת התשלום מחברת הביטוח.

תקופת תגמול סיעודי – התקופה המקסימלית (מצויינת בפוליסה) לקבלת תגמול חודשי (קצבה), במקרה סיעודי.

לקבלת פרטים ומידע