ArtSlider

ביטוח חיים

heart-beat-icon

 

ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של נזק גופני או מוות. במקרה מוות – מוענק פיצוי חד פעמי למי שהוגדר על ידי המבוטח כמוטב לתשלום בעת עריכת הפוליסה. הפוליסה כוללת גם רכיב של אובדן כושר עבודה (אכ"ע), שמבטיח קצבה או מענק במקרה שבו נפגעת יכולת ההשתכרות של המבוטח והוא הופך נכה.

ידוע היטב כי "רשת הביטחון" שמעניקה המדינה בדמות הביטוח הלאומי אינה מספיקה, וכי כדי לדאוג לביטחון כלכלי עבורך ועבור משפחתך – יש צורך בהרחבת הכיסוי הביטוחי. המומחים של "קידום" יבדקו היטב את צרכי המשפחה שלך, ויבנו עבורך תוכנית ביטוחים מושלמת לפיהם.

ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של נזק גופני או מוות. במקרה מוות – מוענק פיצוי חד פעמי למי שהוגדר על ידי המבוטח כמוטב לתשלום בעת עריכת הפוליסה. הפוליסה כוללת גם רכיב של אובדן כושר עבודה (אכ"ע), שמבטיח קצבה או מענק במקרה שבו נפגעת יכולת ההשתכרות של המבוטח והוא הופך נכה.

ידוע היטב כי "רשת הביטחון" שמעניקה המדינה בדמות הביטוח הלאומי אינה מספיקה, וכי כדי לדאוג לביטחון כלכלי עבורך ועבור משפחתך – יש צורך בהרחבת הכיסוי הביטוחי. המומחים של "קידום" יבדקו היטב את צרכי המשפחה שלך, ויבנו עבורך תוכנית ביטוחים מושלמת לפיהם.
במקרים מסויימים ישנה חובה לערוך ביטוח חיים, כגון במקרה של לקיחת משכנתא. ביטוח המשכנתא הוא בעצם ביטוח חיים שהבנק מחייב לעשות אך אין חובה לבצעו דרך הבנק.כאשר הבנק מעניק משכנתא על נכס הוא מבקש להבטיח את כספו באמצעות ביטוח המשולם על ידי הלקוח נוטל המשכנתא. ביטוח שכזה כולל שני מרכיבים - ביטוח חיים וביטוח דירה – ובשניהם הבנק מקבל פיצוי במקרה של מוות או נזק למבנה. במקרים שכאלה הלקוח יהיה פטור מהמשך תשלום המשכנתא. בדרך כלל הבנק יציע לכם לעשות את הביטוח באמצעותו, אך מדובר בעסקה יקרה ולא כדאית, שבמרוצת השנים תשלמו עליה כסף רב לחינם. המומחים של "קידום" יוכלו לתת לכם הצעת מחיר תחרותית לביטוח משכנתא, ויהפכו חיסכון חודשי קטן לסכומים גדולים.

לקבלת פרטים ומידע